http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/825839slovnikpl_cz.jpg http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/714482IZBA_GOSPODARCZA_LOGO_KOLOR.png

pożyczki
pożyczki2

Newsletter

Zapisani ze strony www 

Współpraca:
LogoFRS2016

logoOCRGnowe


herb powiatu opolskiego

Informacje o projekcie "Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"

RPOOPOEFS na www
KIP  IZBA z

Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020


Projekt „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!"" jest realizowany przez
Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Śląsk" i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Priorytetu VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
i/lub uczące się na terenie województwa opolskiego, a w szczególności na terenach wiejskich
o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które w dniu przystąpienia do projektu w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających ten dzień posiadały wpis CEiDG, KRS lub prowadziły działalność na podstawie innych przepisów (w tym działalność adwokacka, 
komornicza lub oświatowa). Wszyscy kandydaci to osoby w wieku powyżej 29 roku życia
(za osoby, powyżej 29 roku życia uznaje się osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie mają ukończony 30 rok życia tj. od dnia 30 urodzin) i są osobami pozostającymi bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo/bierne zawodowo), w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

- kobiety,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- osoby z niepełnosprawnością,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,
- migranci powrotni i imigranci.

Wartość projektu: 4 535 485,00 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 3 855 162,24 zł
Projekt jest realizowany: od 01 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest stworzenie 100 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki środkom na założenie działalności gospodarczej.

Założenia projektu:
Projekt przewiduje objęcie wsparciem szkoleniowo–doradczym 125-tu Uczestników Projektu (65 kobiet i 60 mężczyzn), z czego 100 osób uzyska wsparcie w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej i w ramach Podstawowego Wsparcia Pomostowego. Z pośród 100 Uczestników projektu, które uzyskały wsparcie w ramach Dotacji, 50 osób dodatkowo uzyska wsparcie w ramach Przedłużonego Wsparcia Pomostowego.

W ramach Projektu Uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o:
- bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,
- bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w 6 comiesięcznych transzach w kwocie do 1.000,00 zł,
- bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w kolejnych 6 comiesięcznych transzach do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu.
Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.
Działalność gospodarcza w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).
Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Etapy rekrutacji:
Rekrutacja zostanie przeprowadzona, w następujących pięciu etapach:
etap I: Przeprowadzenie rekrutacji dla Kandydatów do Projektu na podstawie złożonych Formularzy rekrutacyjnych oraz ocena formalna złożonych Formularzy rekrutacyjnych. Rekrutacja do projektu rozpoczyna się od 07.02.2017r.;
etap II: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego/psychologa rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami oraz testów predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej;
etap III: Powołanie Komisji Rekrutacyjnej (KR) – ocena merytoryczna Kandydatów, sporządzenie wstępnej listy rankingowej oraz poinformowanie Kandydatów o wynikach oceny;
etap IV: Przeprowadzenie procedury odwoławczej;
etap V: Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej uczestników Projektu, sporządzenie protokołu z prac Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisanie Oświadczenia kwalifikowalności uczestnika projektu wraz z Oświadczeniem Uczestnika projektu.


DOKUMENTY można pobrać ze strony Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ---> TUTAJ

Ulotka1a
ulotka2
 

   

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej.

Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.