http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/825839slovnikpl_cz.jpg http://igsilesia.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/714482IZBA_GOSPODARCZA_LOGO_KOLOR.png

pożyczki
pożyczki2

Newsletter

Zapisani ze strony www 

Współpraca:
LogoFRS2016

logoOCRGnowe


herb powiatu opolskiego

Szkolenia w Izbie: Wykaz najbliższych szkoleń

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z najbliższymi szkoleniami organizowanymi przez Izbę Gospodarczą "Śląsk":

 

1. 17 października (wtorek) Zatrzymać pracownika bez podnoszenia pensji. Metody motywowania pozafinansowego pracowników. Warsztat dla menedżerów – część II.

http://igsilesia.pl/szkolenia/zatrzymac-pracownika-bez-podnoszenia-pensji-metody-motywowania-pozafinansowego-pracownikow-warsztat-dla-menedzerow-czesc-ii-17-10-2015-r.html

Celem głównym szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności z zakresu:
- poznania własnego stylu kierowania i jego wpływu na motywacje pracowników.
- technik motywowania dostosowanych do rynku pracy i do różnorodności stanowisk
- poznanie metod prowadzenia rozmów motywujących

Pytania, na które odpowiemy podczas szkolenia:
- Jak dopasować indywidualny styl kierowania do danego pracownika, by wydobyć jego motywację wewnętrzną?
- Jak umiejętnie dopasowywać techniki motywowania pozafinansowego do danego pracownika, grupy pracowników?
- W jaki sposób świadomie wykorzystywać bodźce w motywowaniu pozafinansowym?
- Jak prowadzić konstruktywne rozmowy motywujące?

 

2. 23 października (poniedziałek)  Ochrona Danych Osobowych - Zwiększ bezpieczeństwo Twojej firmy.

 http://www.igsilesia.pl/szkolenia/ochrona-danych-osobowych-zwieksz-bezpieczenstwo-twojej-firmy-23-10-2017-r.html

Szkolenie kierowane jest do:
• właścicieli przedsiębiorstw i kadry zarządzającej
• osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych (m.in. pracownicy działów kadr, sekretariatów, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów, osoby obsługujące reklamacje)
• osoby będącej lub przygotowującej się do objęcia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
• osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych

 

3. 24 października (wtorek) Prawo Zamówień Publicznych
http://www.igsilesia.pl/szkolenia/prawo-zamowien-publicznych-24-10-2017-r.html

Program szkolenia:
1. Cele dyrektyw unijnych 2014/24/UE oraz 2014/25/UE dotyczących zamówień publicznych oraz nowelizacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
2. Okres przejściowy stosowania nowych przepisów o zamówieniach publicznych;
3. Zmiany w zakresie przedmiotowym stosowania ustawy (nowe wyłączenia);
4. Zmiany w zakresie sposobu komunikacji zamawiających z wykonawcami;
5. Opis przedmiotu zamówienia, w tym przypadku niezgodnego z prawem opisania przedmiotu zamówienia;
6. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i opis sposobu ich spełniania po zmianach
a) kryteria udziału w postępowaniu;
b) przesłanki wykluczenia wykonawcy- obowiązkowe i dobrowolne;
c) katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców;
7. JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA, w tym instrukcja jego wypełniania;
8. Zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie w ramach konsorcjum - zasady funkcjonowania konsorcjum oraz zasady realizacji zamówienia publicznego przez konsorcjum;
9. Tryby udzielania zamówień w nowym stanie prawnym (w szczególności zmiany w zakresie zasad prowadzenia aukcji elektronicznej, tzw. zamówienia na usługi społeczne);
10. Zasady dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej:
a) kryteria oceny ofert, w tym obowiązkowe kryterium oceny ofert;
b) rażąco niska cena lub koszt- procedura wyjaśnienia;
c) przesłanki odrzucenia oferty;
11. Obowiązki związane z powierzeniem części prac podwykonawcy;
12. Środki ochrony prawnej, w tym zasady składania odwołań od czynności lub zaniechań zamawiającego oraz przystąpień do postępowań odwoławczych. Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą;
13. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego;
14. Dyskusja.

 

4. 25 października (środa) Zatrudnianie Cudzoziemców

 http://www.igsilesia.pl/szkolenia/zatrudnianie-cudzoziemcow-25-10-2017-r.htmlSzkolenie jest skierowane do polskich pracodawców zatrudniających lub mający zamiar zatrudnić pracowników ze Wschodu. Głównym tematem będą zmiany do Ustawy o promocji zatrudnienia które wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Cele szkolenia:
• Nabycie informacji o procedurze zatrudniania pracowników ze Wschodu
• Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi legalizacji pracy cudzoziemców
• Otrzymanie wiedzy o zmianach w ustawie o promocji zatrudnia, które wejdą w życie od 1 stycznia 2018

 

5. 30 października (poniedziałek)  Kontrola PIP nie musi być straszna. Jak przygotować się do kontroli PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY? Wykroczenia przeciwko prawom pracowników.

http://www.igsilesia.pl/szkolenia/kontrola-pip-nie-musi-byc-straszna-jak-przygotowac-sie-do-kontroli-panstwowej-inspekcji-pracy-30-10-17-r.html

Adresatami szkolenia są pracodawcy oraz osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi w zakładach pracy zamierzające
uniknąć konsekwencji prawnych związanych z nieprzestrzegania przepisów prawa, oraz osób pragnących doskonalić się
w tym zakresie.
Osiągnięcie pożądanych rezultatów szkolenia wymaga dobrego przygotowania organizacyjnego oraz zastosowania
skutecznych metod szkolenia.
W ramach szkolenia będą prowadzone: wykłady problemowe, prezentacje dyskusje dydaktyczne, omawianie kazusów prawnych, ćwiczenia realizowane w zespołach.

W trakcie kursu uczestnicy zostaną zapoznani z listą wykroczeń przeciwko prawom pracownika.
Zostanie omówiona lista kontrolna PIP, co umożliwi właściwe przygotowanie pracodawcy do ewentualnej kontroli
Państwowej Inspekcji Pracy.

6. 31 października (wtorek)  Od umowy do świadectwa pracy: jak prawidłowo zatrudnić i zwolnić pracownika oraz pracownika młodocianego z uwzględnieniem zmian Kodeksu pracy w 2017 r.

http://www.igsilesia.pl/szkolenia/od-umowy-do-swiadectwa-pracy-31-10-2017-r.html

Program szkolenia:

1. Zatrudnienie pracownika
· umowy o pracę: rodzaje i treść
· treść umowy o prace pracownika młodocianego
· dodatkowa informacja o zatrudnieniu.
· jakie rodzaje oświadczeń.
· umowy o użytkowanie samochodu lub innego sprzętu prywatnego do celów służbowych.
· umowa o użytkowanie samochodu służbowego i innych narzędzi pracy.
· umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy.
2. Prawidłowa dokumentacja pracownicza w trakcie zatrudnienia:
· dotycząca uprawnień rodzicielskich w tym urlopy macierzyńskie, i wychowawcze.
· dotycząca czasu pracy
· czas pracy młodocianego i inne uprawnienia
3. Zmiana warunków zatrudnienia:
· Porozumienia w zakresie zmiany warunków zatrudnienia.
· Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
4. Zakończenie zatrudnienia:
· porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o pracę.
· wypowiedzenie umów o pracę.
· kiedy i nijakich warunkach można wypowiedzieć prace pracownikowi młodocianemu
· rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
· porozumienie w zakresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
· Świadectwo pracy, świadectwo pracy młodocianego
5. Aktualne wzory dokumentów

Szkolenie przeprowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną połączony z praktycznymi ćwiczeniami w tworzenia dokumentacji pracowniczej.

 

7. 7 listopada (wtorek) Urlopy i inne nieobecności pracownika

http://www.igsilesia.pl/szkolenia/urlopy-i-inne-nieobecnosci-pracownika-07-11-2017-r.html

Program szkolenia:

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego
2. Rozliczanie urlopu wypoczynkowego
3. Urlopy dodatkowe (osoby niepełnosprawne, kombatanci, pracownicy socjalni)
4. Zasady udzielania urlopów bezpłatnych
5. Płatne zwolnienia z pracy
6. Rodzaje zwolnień od pracy
7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
8. Urlop związane z rodzicielstwem:
· macierzyński
· rodzicielski
· wychowawczy
· ojcowski
9. Nowe zasady udzielania 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem zdrowym

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRSZAMY na stronę  www.igsilesia.pl  oraz na Facebooka

 

 

   

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze niezbędnych do jej poprawnego funkcjonowania plików cookie. Konfigurację akceptacji ciasteczek umożliwiają ustawienia przeglądarki internetowej.

Kliknij tutaj, aby wyrazić zgodę i ukryć komunikat.